Merna platforma

Merna platforma je celokupan hardver i softver potreban za prijem, prikazivanje, evidentiranje i arhiviranje očitavanja merila sa GMRS, MRS i KMRS kao i za stavlјanje ovih informacija na raspolaganje drugim poslovnim sistemima i eksternim korisnicima.

Bitne osobine merne platforme:

 • Poseban sistem
 • Centralizovana baza podataka (centralno pohranjivanje i čuvanje originalnih mernih informacija – nemodifikovane, neprerađene i prethodno nepohranjivane)
 • Pouzdan sistem (redundantnost, raspoloživost, bekap,…)
 • Zaštićen sistem (autorizovan pristup, integritet podataka,…)
 • Interfejsi prema drugim poslovnim sistemima

Svi podaci merne platforme moraju imati sledeće atribute:

 • Identifikaciju mesta/merila
 • Obeležje datuma i vremena
 • Indikator izmene (automatski ili manuelno)

Merna platforma treba da omogući OTS/ODS da izvršava aktivnosti balansiranja i komercijalne aktivnosti u vezi sa korišćenjem gasne mreže.

Izveštavanje:

Merna platforma obezbeđuje standardni tabelarni i grafički prikaz podataka za:

 • Ukupan dnevni protok na određnom mestu
 • Ukupan satni protok na određenom mestu
 • Energiju
 • Pritisak
 • Temperaturu
 • Ukupan protok za grupu mernih mesta
 • Profile i trendove
Arhitektura merne plaftorme

Arhitektura merne plaftorme

Mernaoprema treba da poštuje industrijske standarde:

 • Enron Modbus i Modbus(GMRS i MRS)
 • M-bus (KMRS)

Primer iz prakse

U JP Srbijagas implementirana je Merna platforma za prikupljanje podataka sa korektora instaliranih na ulazima i izlazima transportnog sistema.

Srbijagas je pohvalila naše rešenje u svom časopisu Gas Press u tekstu Merna platforma unapređuje naš gasovodni sistem. Tekst i kompeltan sadržaj možete videti na Gas Press linku.
Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page