TO-NET MERNA PLATFORMA

Hardversko-sofverski sistem za daljinsko merenje zapremine i protoka energije prirodnog gasa

Merna platforma

Merna Platforma predstavlja celokupan hardver (oprema) i softver potreban za prijem, prikazivanje, evidentiranje i arhiviranje očitavanja merila sa mernih mesta i stavljanje ovih informacija na raspolaganje drugim poslovnim sistemima.

Sa rastom industrijske proizvodnje raste i potrošnja gasa. Usavršavanjem i praćenjem postojećih i novih standarda kako u  svetu tako i kod nas   korisnicima pomažemo da optimizuju svoje poslovanje. 

Cilj Merne Platforme je da obezbedi nepistrasnost, tačnost i pouzdanost merenja tokom gasnog dana i na kraju dana. 

merna platforma web aplikacija
Funkcionalnosti Merne platforme

Merna Platforma je organizovana na način da se posebno grupišu :

 • Ulazi u postojeći sistem (bušotine prirodnog gasa,glavne merne stanice na ulazima u zemlju, primopredajna mesta od drugih transportera/distributera)
 • Izlazi iz sistema (krajnji potrošači, primopredajna mesta drugim transporterima/distributerima)
 • Kontrolna mesta
 • Mesta uzorkovanja kvaliteta gasa
 • Posebni moduli (analitika, …)

Za svaki od ovih mernih objekata (mernih linija) se prikupljaju, skladište i prikazuju podaci i to posebno:

 • Satni logovi
 • Dnevni logovi
 • Trenutne vrednosti

Minimalni set podataka koji se prikazuje za svaku mernu liniju je :

 • Datum i vreme generisanja loga
 • Vreme protoka
 • Količinu na radnim uslovima na zadati period
 • Stanje brojača količina na radnim uslovima na kraju datog perioda
 • Količinu na standardnim uslovima za dati period
 • Stanje brojača količina na standardnim uslovima na kraju datog perioda
 • Prosečni pritisak za dati period
 • Prosečna temperatura za dati period
Standardni izveštaji

U standardnim izveštajima prikazano je:

 • Ukupan dnevni protok na određenom mestu
 • Ukupan dnevni protok energije na odrejdnom mestu
 • Satne vrednosti protoka
 • Temperatura
 • Pritisak
 • Stanje brojača količina na radnim uslovima na kraju datog perioda
Vanredni izveštaji

Šta sve vanredni izveštaji  Merne Platforme obuhvataju?

 • Izveštaji prema zahtevima korisnika koji koriste istorijske podatke
 • Eksport u formate Spreadsheet ili Database
 • Mogućnost redovne i ad-hoc kontrole
 • Analize uporedne potrošnje ULAZA u odnosu na IZLAZE
Mogućnosti sistema

TO-NET Merna Platforma ima sledeće mogućnosti

 • Standardni tabelarni i grafički prikaz podataka
 • Mogućnost korisniku da doda/izbriše ili na drugi način odabere prikazane podatke
 • Mogućnost korisniku da štampa izveštaje ili ih šalje kao e-mail
 • Prebacivanje sa grafičkog na tabelarni prikaz
 • Mogućnost korisniku da izvrši masovni uvoz podataka iz jednog od tekstualnih formata (CSV,XML itd..)
 • API metode ka drugim podsistemima
Merni uređaji

Spisak mernih uređaja koji su uspešno povezani na TO-NET Mernu Platformu

 1. ELGAS ELCORplus
 2. ELGAS ELCOR
 3. ELGAS ELCORlite
 4. ELGAS picoELCOR
 5. CONTROL MICROSISTEM GFC4203
 6. ELSTER EK 280
 7. ELSTER EK220
 8. ITRON CORUS
 9. PIETRO FIORENTINI FLOWEB
 10. DANIEL S600/S600+
 11. ELSTER FC1
 12. DANIEL PGHD
 13. ABB NCG 8206
 14. Data Logger – tip kvalitet
 15. Data Logger – tip količina
 16. Svaki merni uređaj (flow computer, procesni gasni hromatograf, elektronski korektor zapremine, …) koji podržava OPC industrijski standard (ModBus, Enron ModBus, …) moguće je integrisati u TO-NET Mernu platformu.

Grafički prikaz Merne platforme

Dnevne vrednosti Merne platforme

Uporedni prikaz ulaza izlaza Merne platforme

Glavni meni aplikacije Merna platforme

Pišite nam

7 + 6 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs