INIS – Infrastrukturni Informacioni Sistem

Infrastrukturni informacioni sistem (INIS) je namenjen za evidentiranje, upravljanje i održavanje infrastrukturnih resursa i korisnika tih resursa. Primeri infrastrukture su gasovod, toplovod, vodovod, kanalizacija, elektroenergetski sistem, telekomunikacioni sistem, putevi, železnica, vodotokovi, …

INIS arhitektura

INIS arhitektura

Funkcionalnosti INIS softverskog rešenja

 • upravljanje izgradnjom infrastrukture
 • upravljanje evidencijom resursa infrastrukture
 • vođenje kataloga usluga i tarifnog sistema
 • upravljanje korisnicma usluga
 • evidentiranje zahteva korisnika infrastrukture
 • analiza raspoloživosti infrastrukture za nove zahteve
 • projektovanje tehničkog rešenja za nove korisnike infrastrukture
 • ugovaranje korišćenja infrastrukture
 • planiranje preventivnog održavanja
 • evidentiranje kvarova na infrastrukturi
 • izdavanje radnih naloga za intervenciju na infrastrukturi
 • evidentiranje realizovanih radnih naloga
 • obračun realizovanih radnih naloga i prosleđivanje na naplatu
 • samoposluživanje korisnika (web self care)
 • analiza stepena iskorišćenosti i efikasnosti infrastrukture
 • analiza troškova održavanja infrastrukture
 • izveštavanje po zahtevu lokalne zajednice i državnih organa (AERS)

INIS je realizovan kao višeslojna arhitektura sa centralnim delom Workflow Management Sistemom na koji se oslanjaju ostali podsistemi čime se obezbeđuje standardizacija rada pri obavljanju raznorodnih poslova.

Zahvaljujući metodološkom pristupu u projektovanju INIS-a, moguće je izvršiti njegovu integraciju sa drugim IS (ERP, GIS, DMS, …).

inis

Kompanije i lokalne samouprave uz pomoć INIS-a mogu da:

 • Automatizuju poslovne procese,
 • Budu poslovno fleksibilni,
 • Omoguće samoposluživanje korisnika i
 • Smanje operativne troškove.

.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page