INIS SCADA

INIS SCADA je sistem za nadzor, daljinsko merenje, obradu alarma i vizuelizaciju.

INIS SCADA je sistem za telemetriju, nadzor i upravljanje tehnološkim procesima u raznim granama industrije:
• Distribucija gasa, vode, toplotne energije,
• Elektro-energetski sistemi,
• Telekomunikacioni sistemi,
• Poljoprivreda, …

Predstavlja vezu između tehnološkog sistema i INIS-a.

Koncept INIS SCADA:

Koncept INIS SCADA sistema

Koncept INIS SCADA sistema

Osnovne funkcionalnosti:

Tabelarni prikaz podataka o stanju merača, korektora, ulaznih i izlaznih pritisaka, naponu napajanja sistema kao i o vremenu u kom su navedeni podaci izmereni.

Prikaz aktivnih alarma kao što su:

 • Neovlašćeno otvaranje vrata na merno regulacionoj stanici
 • Zaprljan filter za prečišćavanje gasa
 • Previsoki pritisci na ulazu ili izlazu
 • Preniski pritisci na ulazu ili izlazu
 • Aktiviran blok ventil
 • Nizak napon napajanja sistema
 • Zahtev za daljinsko očitavanje svih parametara
 • Mogućnost prikaza i štampanja SCADA izveštaja
 • Mogućnost izdavanja radnih naloga za datu merno regulacionu stanicu

ŠTA ČINI INIS SCADU:

 1. Init-50 (uređaj za telemetriju i daljinsko upravaljnje)

 2. SCADA server

 3. INIS SCADA web aplikacija
 4. INIS – Infrastrukturni Inofrmacioni Sistem

1. Init-50 uređaj

Init-50 uređaji omogućavaju očitavanje vrednosti sa merača protoka (gas, voda, toplotna energija, itd…) kao i merenje parametara tehnološkog procesa, kao što su pritisak i temperatura, trenutni protok itd. Init-50 takođe omogućava nadzor i izveštavanje o alarmnim situacijama, kao što su: neovlašćeno otvaranje vrata od objekata, presečen kablovski vod, slabo napajanje uređaja, izlazak merene veličine van definisanog opsega, itd… Uobičajan scenario je da uređaj prikuplja podatke od interesa sa mernog mesta na satnom nivou i nakon 24 časa prikupljene podatke pošalje udaljenom serveru. Na ovaj način podaci postaju deo infrastrukturnog informacionog sistema (Inis). Interval očitavanja veličina, kao i trenutak slanja podaka definiše korisnik po želji, u odnosu na dinamiku sistema.
Dodatno, prilikom slanja, optimizuje se količina podataka koja se šalje na udaljeni server, čime se umanjuju troškovi transporta podataka. Uređaj šalje podatke putem GPRS-a ili SMS porukom.
Uređaj ima baterijsko napajanje i mogučnost priključenja solarnog panela, radi postizanja autonomije rada uređaja. Ova mogućnost je vrlo korisna ukoliko ne postiji izvor električne energije (220V) na mestu merenja.
Dostupna je i verzija uređaja sa zaštitnom Ex barijerom, ukoliko je merna i senzorska oprema ugrađena u potencijalno eksplozivnoj zoni. Ovo je čest slučaj u sistemima za distribuciju prirodnog gasa i drugih zapaljivih supstaci.

Link za tehničke karakteristike uređaja INIT 50

2. SCADA server (serverska aplikacija)

Serverska aplikacija predstavlja interfejs između Init-50 uređaja sa jedne strane i database servera za skladištenje podataka i Inis-scada Web aplikacije sa druge strane. Uloga serverske aplikacije je i upravljanje komunikacijom sa Init-50 uređajima i akvizicijom podataka. Serverske aplikacija omogućava vršenje daljinskih softverskih izmena na mernim uređajima, rekonfigurisanje uređaja, daljinsko očitatavanje/promenu parametra uređaja, itd…

3. INIS SCADA Web aplikacija

Inis-scada Web aplikacija omogućava vizuelizaciju prikupljenih podataka u Inis-scada sistemu. Merna mesta su prikazana kao tačke od interesa na interaktivnoj geografskoj mapi. Aplikacija je namenjena osoblju zaduženom za nadzor i upravljanje sistemima i omogućava im kavalitetan pregled stanja celokupnog sistema, kao i mogućnost generisanja raznih izveštaja o stanjima parametara sistema u proteklom periodu. Znatno olakšava detekciju devijacija sistema, a time se skraćuje vreme otklanjanja eventualnih nepravilnosti u radu. Uz pomoć pravovremenih izveštaja smanjuju se gubici i povećava se efikasnost i efektivnost preduzeća.

inis-scada-view

Osovna svojstva aplikacije:

 • Praćenje sistema kroz kvalitetne i relevantne izveštaje i grafike,
 • Izdavanje radnih naloga (kroz integraciju sa INIS sistemom),
 • Mogućnost upravljanja segmentima sistema,
 • Indikacija alarmnih situacija (vizuelna i zvučna obaveštenja),
 • Praćenje i lokalizacija gubitaka u sistemu,
 • Pregled podataka iz tehničkog informacionog sistema (kroz integraciju sa INIS sistemom),
 • Pregledan prikaz infrastrukture na interaktivnoj mapi.

4. INIS – Infrastrukturni Informacioni Sistem

Više o INIS-u >>

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page