ERViKO – Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

 ERViKO – softver za evidenciju i analizu radnog vremena, omogućava vođenje detaljne evidencije prisutnosti zaposlenih u jednom preduzeću.

Evidencija je sprovedena na osnovu precizne sistematizacije preduzeća po organizacionim jedinicama, registracije zaposlenih kao i kreiranja rasporeda rada po smenama uz mogućnost evidentiranja svakog službenog kao i privatnog izostanka (bolovanje, godišnji odmor itd).

ERViKO šema - način funkcionisanja sistema

ERViKO šema – način funkcionisanja sistema

 

TO-NET ERViKO sistem se sastoji od:

 • Uređaja za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa,
 • Računara-servera na koji se instalira baza podataka i softver,
 • Baza podataka u koju se smeštaju svi relevantni podaci (radnici, vreme dolaska i odlaska, radna vremena, kalendar, slika, itd.),
 • Softvera ERViKO Server koji preuzima podatke sa uređaja i smešta ih u bazu podataka,
 • Softvera ERViKO Web koji omogućava izveštavanje, kontrolu i druge mogućnosti neophodne rukovodiocu,
 • Opciono, IP kamere koje beleže sliku radnika u trenutku evidentiranja na uređaj (čekiranja) i koja se upisuje u bazu podataka.
 • Opciono, elektronske brave koja otvara vrata prostorije samo autorizovanim radnicima.
 • Opciono, modul za SMS i E-mail obaveštenja o dolascima, odlascima, kašnjenjima i slično,
 • Opciono, modul za vizuelizaciju lokacija (uređaja) na geografskoj karti i praćenje statusa uređeja.

Metode kontrole pristupa

Uređaji pružaju 3 metode autentikacije korisnika. To su ostisak prsta, kartica (RF ili SC) i šifra. Izborom neke od ovih metoda ili njihovom kombinacijom omogućavamo korisniku uspešno prijavljivanje na sistem u svim okolnostima.

Definisanje radnog vremena

Omogućili smo veoma fleksibilno definisanje radnog vremena (smena):

 • fiksno
 • klizno
 • automatsko radno vreme

Opcija za automatsko prepoznavanje smena radnog vremena omogućava da se zaposlenom definiše skup dozvoljenih smena, na osnovu kojeg će njegov dolazak biti automatski svrstan u odgovarajuću smenu.

ERViKO softver pruža raznolikost u definisanju radnog vremena sa proizvoljnim definisanjem:

 • granica smena
 • tolerancije za kašnjenje
 • raniji izlazak i prekovremeni ostanak na poslu
 • i dodavanje kliznog faktora po želji

Izveštaji

Razvili smo softver koji pruža širok spektar izveštaja, praćenjem svih potrebnih parametra za evidenciju radnog vremena:

 • prisutnost
 • vreme prijave na sistem
 • kašnjenja
 • ostvareni broj časova
 • prekovremene časove
 • ostale parametre od interesa

Izveštaji mogu biti generisani po pojedincu, organizacionoj jedinici za definisani vremenski period ili definisani parametar od interesa (npr. kašnjene).

Primeri izveštaja:

 • Izveštaj po organizacionoj jedinici
 • Dnevni izveštaj
 • Personalni izveštaj
 • Periodični / Mesečni izveštaj
 • Izveštaj izlazaka
 • Izveštaj o rasporedu rada
 • Izveštaj za obračun zarada
 • Izveštaj o prekoračenjima, …

Definisanje različitih prava pristupa aplikaciji

Omogućeno je proizvoljno defnisanje prava korisnika za pristup pojedinim delovima aplikacije i menijima. Na taj način je obezbeđena fleksibilnost u defnisanju različitih nivoa korisnika, ostavljajući administratoru prostora da kreira proizvoljan broj različitih korisnika i dodeljuje im prava po želji.

O aplikaciji za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

ERViKO je WEB orijentisana aplikacija što podrazumeva instalaciju na jednom mestu i komfor u smislu pristupa. Aplikaciji za evidenciju radnog vremena moguće je pristupiti sa bilo kojeg računara u mreži bez dodatnih instalacija, sa telefona, preko interneta. ERViKO aplikacija je na srpskom i engleskom jeziku, a postoji mogućnost prilagođavanja u skladu sa zahtevima i potrebama korisnika.

Uređaj za kontrolu pristupa

Rešenje za evidenciju radnog vremena funkcioniše u saradnji sa uređajem za kontrolu pristupa renomiranog proizvođača VIRDI. Opširnije o uređajima Virdi

erviko-tonet

ERViKO uređaji

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page